Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  10-04-2014
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2195
 
Lista wersji:
  10-04-2014 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 14
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
znak R.0201-18/14

w sprawie zasad i trybu zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady i tryb zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy PK są zobowiązani do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  28-05-2018